Tak A3

Job van Burgsteeden
*19-02-1907 - 10-04-1997 Van Siberië   

Wanneer bij het lezen van Siberië bij u het idee ontstaat dat deze Job van Burgsteeden naar een ver en koud land is geëmigreerd dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar dit oord ligt gewoon in de gemeente Woudenberg op de grens met De Glind. Ook wel Hut- Moorst geheten.

In de oudschild gelden en morgengeldboeken van Woudenberg komt Siberië niet voor. Maar ook in het boek 'De geschiedenis van Moorst' geschreven door Wim Bos uit Leusden, staat niets over Siberië. En dat is vreemd. De boerderij Siberië staat pal naast Hut-Krielmoorst. Ik kan uit de beschrijving van W.Bos over Moorst niets lezen over een afscheiding Siberië.

Overigens is Kriel-Moorst zo klein dat er niets te splitsen valt. Toch is Siberië een deel van het eens zo omvangrijke Moorst. Wie en tripje wil maken naar de boerderij Siberië volgt vanaf Leusden de Postweg en neemt bij De Glind de afslag Ringweg. Waar de Ringweg afslaat ga je nog een stukje rechtdoor tot de eerste weg rechts. Die sla je in en net over de Glinderbeek links is Siberië. Een mooie rustige plek.

Er speelt nog een heel ander verhaal. Hoe komt Hendrik van Burgsteden, de vader van Job van Siberië, geboren in Stoutenburg op Siberië, Hut-Moorst terecht, en wordt Job van Burgsteeden met een dubbel EE geschreven?
Die zoektocht ben ik aangegaan. Ben ik er uitgekomen? We zullen zien.

Eerst maar even de verhuizing van Hendrik van Burgsteden geboren 04-05-1860 op Groot Hoolhorst te Stoutenburg. Hij is de derde zoon in het gezin van Wilhelmus van Burgsteden en Jannetje Koller.

Hendrik heeft nog 3 jongere broers waarvan Gerrit op 9 jarige leeftijd is overleden. Vader, Wilhelmus van Burgsteden trouwt op 30 januari 1855 met Jannetje Koller. Op diezelfde dag trouwt er een broer van Jannetje, Willem Koller met een zus van Wilhelmus, Richarda van Burgsteden. Dus kruishuwelijken. Willem Koller en Richarda van Burgsteden gaan na hun huwelijk naar de boerderij Klein Burgsteden op de Glind. Deze boerderij staat achter die van de Familie Dronkelaar.

Willem Koller en Richarda van Burgsteden hebben geen kinderen. Er is wel een pleegzoon met de naam Schut. Of hij de boerderij van Willem en Richarda heeft voortgezet weet ik niet. Willem en Richarda kerken trouw elke zondag in Achterveld (info van buurman Dronkelaar). Na de mis spreken ze natuurlijk ook oom Willem en tante Jans. Willem van Burgsteden en Jannetje Koller krijgen wel kinderen. 6 zonen. Gerrit is jong overleden; 9 jaar.

Ze willen allemaal boer worden dus er moet wel het een en ander worden geregeld. Willem Koller en Richarda van Burgsteden kunnen hen daarbij natuurlijk helpen door informatie uit De Glind over te dragen.

Gaan Willempje en Jan samen boeren op Binnenveld? Of waren het eerst Willempje en Hendrik en later Willempje en Jan. De boerderij Binnenveld stond in De Glind aan de Ringweg op steenworp afstand van Hut-Moorst . Die boerderij staat er niet meer. Een kapitale boerderij zo te zien aan de foto.

Willem van Burgsteden is in het jaar 1902 op 72 jarige leeftijd te Stoutenburg overleden en kort daarop zijn vrouw Jannetje Koller in 1903 op 75 jarige leeftijd ook te Stoutenburg.

Foto: Binnenveld

Het ouderlijk huis, de boerderij Groot Hoolhorst,kon niet worden overgenomen door de kinderen. Het is een huurplaats en de verhuurder wil dat er een bewoner met een andere overtuiging op komt.

De oudste zoon, Job is samen met zijn vrouw Jannetje Hartman boer op Klein Vincelaar. De derde zoon, Hendrik is samen met zijn vrouw Giep van Laar boer op Siberië en de vierde zoon, Kees is samen met zijn vrouw Mietje van Druten boer op De Tweel. Het is daarom logisch dat de twee nog ongehuwde broers Willempje en Jan, na het overlijden van hun ouders, naar Binnenveld gaan.

Dacht ik steeds nog dat Willem Koller en zijn vrouw de enige informanten waren over vrijkomende boerderijen in De Glind, en dat Jan achter Hendrik aan liep, want Hendrik trouwde met Giep en ging op steenworp afstand van Binnenveld wonen, komt er ineens een wending op mijn pad.

Als Siberië, een deel van het eens zeer omvangrijke Moorst is geweest, waarom staat dat dan niet vermeld in het boek over Moorst, geschreven door W. Bos. Toen Hendrik en Giep er kwamen wonen stond het er al.

Daarom heb ik dat boek er maar weer eens bijgehaald. En wat blijkt, Giep van Laar de vrouw van Hendrik van Burgsteden is geboren op Groot Moorst. Zij is dus een Moorstterse.

Ik citeer dat deel uit het boek.

Jan Hendrikse van Laar blijft na het overlijden van zijn moeder, Jannetje van Middelaar, als pachter op Groot Moorst wonen en werken. Maar drie jaar later in 1855 wordt via een publieke veiling de roerende goederen van Jannetje van Middelaar verkocht en de opbrengst verdeeld onder de kinderen die hier allen genoemd worden. Twee daarvan zijn Nicolaas ( Klaas ) Hendrikse van Laar, landbouwer in Barneveld en Jan Hendrikse van Laar landbouwer in de gemeente Woudenberg.

Dat moet dus Groot Moorst geweest zijn. In 1855 is Jan getrouwd en in dat zelfde jaar laat Jan van Laar, landbouwer wonende op de boerenhofstede Groot Moorst in de gemeente Woudenberg, zijn testament op maken waarbij hij het vruchtgebruik van zijn nalatenschap aan zijn vrouw Rijkje van Eijden toewijst.

In het archief van de RK parochie Sint Jozef te Achterveld zijn stukken bewaard gebleven gegevens bevattend die aangegeven worden als “animarum “ dat vertaald “zielzorg “ zou betekenen.

Per gezin worden over een bepaald jaar alle bewoners genoemd die dus waarschijnlijk door de pastoor of kapelaan indertijd bezocht zijn voor een pastoraal gesprek. Hoe het ook zij, in het jaar 1869.

is Groot Moorst bezocht en daar worden dan genoemd: Jan van Laar gehuwd met Rikje van Eiden en dan volgen de zes kinderen met hun leeftijden. Jannetje 14 j, Reijer 12 j, Agnes 10 j, Giepje 8 j, Hendrik 5 j, Geertje 1 j, Dan volgt de dienstmeid Trientje Ossendrijver 23 j, knecht Dirk Staal 29 j, Jan Hulshof 23 j, en Aart Kerkhof 22 j.

Einde citaat.

Foto: Groot Moorst


Impressie: Groot Moorst

Giepje van Laar * 1862 - 1939
Giepje van Laar, haar meisjesnaam, is dus in het jaar 1862 geboren op Groot Moorst. Hendrik noemde zijn vrouw ook steevast Giep. Haar vader, Jan van Laar is in het jaar 1885 overleden. Cornelis Gerrit Harthoorn komt met zijn gezin in 1864 op Groot Moorst wonen en wordt in 1885 pachter van Groot Moorst.

Is Hendrik van Burgsteden door zijn vrouw Giepje van Laar op Siberië, Hut- Moorst komen wonen? Een stukje erfenis uit Groot Moorst en zijn de broers Willempje en Jan van Burgsteden via Hendrik op Binnenveld gekomen. Deze volgorde klinkt zeer aannemelijk. Trouwens, over erfenis gesproken. Na het overlijden van de ouders Willem van Burgsteden en Jannetje Koller is er een erfenis uitkering geweest. Hendrik is daar natuurlijk ook bij. Toen hij thuis kwam sloeg hij met de vuist op tafel en zei tegen zijn vrouw, 'kijk Giepemeu, dit is alles uit de erfenis van mijn vader en moeder, 95 Gulden!' Ja, zo ging dat. De andere broers die de inboedel en het vee al verdeelden voordat de ouders waren overleden. Het was immers een huurboerderij met alleen maar landbouwspullen en huisraad. We weten er alles van.

Job van Burgsteeden * 1907-1997 is de jongste zoon uit het gezin van Hendrik van Burgsteden en Giep van Laar. Hij trouwde met Margaretha Maria Rutten en vestigde zich op de boerderij van zijn ouders. Job heeft een broer Jan die in 1927, nog ongehuwd is overleden en de andere broer Willem is laat getrouwd. Job is dus stamhouder. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren. Job runde samen met zijn vrouw de boerderij. Het was een veredelingsbedrijf. Dat was in die tijd de meest voorkomende vorm. Koeien, varkens en kippen.

Mijn vader kocht wel eens biggen van Job. Dat ging zo! Uit de vroegmis op zondag spraken ze elkaar en dan kwam de vraag natuurlijk, "Job, heb je nog biggen te koop?". Als dat zo was dan ging mijn vader de volgende ochtend op de fiets naar zijn neef Job om de biggen te kopen en natuurlijk bij te kletsen. Dat konden ze alle twee heel goed. Bij zo’n bezoek kwam het wel eens voor dat mijn vader aan de vroege kant was en Job nog moest beginnen met het uitmesten. Mijn vader maakte daar eens een grapje over waarop Job reageerde met de opmerking. “Beste Marinus, ik ben drie weken te laat geboren en dat haal ik nooit meer in”. Kijk, zo kan het dus ook en Job is daarmee ruim 90 jaar en 7 weken oud geworden. De 3 weken zijn wel ingehaald.

E of EE?

Hoe Willempje - Hendrik en Jan van Burgsteden op de Glind terecht zijn gekomen is in het vorige stuk duidelijk geworden. Maar nu: hoe is de schrijfwijze van de Familienaam van Job van Siberië van een maal een E naar twee maal een EE ontstaan. Bij velen die ik hierover heb aangesproken wordt er van uitgegaan dat de verhuizing van Barneveld naar Woudenberg daar een rol in heeft gespeeld.

Huwelijksakte Cornelis van Burgsteden:

Huwelijksakte Hendrik van Burgsteeden:


Het zijn toch broers van elkaar?

Andere schrijfwijze is fout van ambtenaar; helemaal geen dubbel EE !
Door het naast elkaar leggen van de huwelijksakten van de broers Hendrik van Burgsteden1893 en Cornelis van Burgsteden 1897 wordt duidelijk wat er is misgegaan. Cornelis en Hendrik trouwen in dezelfde gemeente en de opsteller van de twee trouw akten is dezelfde ambtenaar.
Onderaan de twee akten staan de namen van de getuigen en van de bruidegoms gebroederlijk bij elkaar. 5 broers die allen duidelijk hun naam met een E hebben geschreven. Het kan geen fout zijn. Zie de hierboven afgedrukte akten van Hendrik en Cornelis.
De trouwambtenaar moet daarom hebben gezien dat zijn opstelling van de huwelijks akte van Hendrik van Burgsteden en Gijsbertha van Laar niet in overeenstemming was met de werkelijkheid. Hij heeft echter verzaakt om die fout te herstellen. Anders geformuleerd, hij heeft een door hemzelf gemaakte fout die hij gezien moet hebben; hij was immers 'de laatste ondertekenaar als waar vastgesteld'.

Een aantekening naast de kantlijn was voldoende geweest om e.e.a. te corrigeren.

Deze fout is waarschijnlijk overgenomen in het trouwboekje van de gemeente en zodoende bij verhuizing, oproep voor dienstplicht of een huwelijk naar buiten gekomen. In het kerkregister van de RK kerk in Achterveld zal het gewoon met een E zijn. Hoe is dat dan op school gegaan. De kinderen leerde daar hun naam schrijven. De kinderen uit het gezin van Hendrik gingen op de Glind naar school en in die klas zaten ook de neefjes en nichtjes uit Achterveld die allemaal hun naam met een E schreven. Willem, Hendrika en Jannetje zijn van dezelfde leeftijd als Gerbert, Marinus en Job van Vincelaar. Leerde de onderwijzer van de Glinderschool het hun met een E en pas later, toen Achterveld in Stoutenburg schoolde, werd het twee maal EE. Dat zijn dan alleen de jongste twee van Hendrik. Johanna en Job.

In archiefstukken kom ik beide vormen tegen.