Tak 1

Jan Gijsbertsen van Burgsteden * 30-03-1720

Jan werkt in de tabaksteelt. In die tijd een belangrijke aanvulling op het karige boerenbestaan. In de gehele regio was het telen van tabak zeer omvangrijk. Amersfoort en Veenendaal hadden dankzij de tabaksteelt in de wijde omgeving er zelfs een rijk bestaan aan. De sigarenfabrieken en de tabaksexport was een behoorlijke bron van inkomsten en werkgelegenheid. Een groot deel van de tabak was bestemd voor export. En daar was Jan in werkzaam. Hij was schipper die voer tussen Amerongen en Rotterdam. Of hij alleen tabak vervoerde is niet duidelijk. Het kan ook een onderdeel zijn geweest van de goederen die hij verscheepte.

Uit de 3 huwelijken van Jan van Burgsteden zijn 3 zonen geboren
die de stam kunnen voortzetten; Jan, Cornelis-Wouter en Gijsbert.

Jan van Burgsteden Jan Zn. * 16-10-1757 / 01-05-1817 te Amerongen huisschilder, trouwt 17-05-1793/11-06-1793 te Utrecht met Anna-Catharina-Philippina Grevel geboren Brienen (dit kan ook Brienenshof zijn, een boerderij in Cothen) laatst wonend en daarvoor te Utrecht.

Uit dit huwelijk zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen kinderen geboren. Jan is op 59 jarige leeftijd te Amerongen overleden. Hij was huisschilder van beroep. De eerste in de familie, maar zeker niet de laatste.

Cornelis-Wouter van Burgsteden Jan Zn. * 04-10-1761 / 13-11-1829 te Amerongen. Hij is niet getrouwd. Cornelis-Wouter is 68 jaar geworden.

Gijsbert van Burgsteden Jan Zn. *19-06-1774/ 07-03-1860 te Amerongen tabaksplanter, trouwt op 13-01-1805 te Amerongen Hendrijntje Schouten * 15-09-1776 te Amerongen.

In het bevolkingsregister staat vermeld dat Gijsbert timmermansknecht is. Het kan heel goed zijn dat hij in het seizoen tabaksplanter was en daarnaast timmermansknecht.

Uit een overlijdensakte van 1 april 1817 Amerongen: 'In het jaar 1817 den 1e april zijn voor het gemeentebestuur van Amerongen gecompareerd: Herman van Veenendaal oud 51 jaar en Gijsbert van Burgsteden oud 40 jaar beide tabaksplanter, welke ons verklaard hebben dat op heden den 1e april eenduuizend achthonderd zeventien des s’morgens 4 uur Hendrik Kool oud omtrent 65 jaren is overleden.'

Hier is Gijsbert ook tabaksplanter.
Gijsbert van Burgsteden Jan Zn. is 85 jaar geworden.

Gijsbert van Burgsteden Jan Zn. en Hendrijntje Schouten krijgen 4 kinderen.

Pieter 24-04-1805, Cornelis 13-09-1807, Klaas 09-02-1810 en Catharina-Maria 26-08-1812. Ze gaan wonen aan de Overstraat 85 te Amerongen. In het bevolkingsregister staat aangegeven Eigenaar. Later wordt het huisnummer Overstraat 85 veranderd in 119.

Drie zonen die de stam kunnen voortzetten. Maar Pieter en Klaas besluiten vrijgezel te blijven. Er is dus maar een zoon die de stam kan redden en dat is Cornelis *13-09-1807 / 19-03-1890.

Pieter van Burgsteden *24-04-1805  /  21-11-1889

In het bevolkingsregister van 1861-1869 staat vermeld dat Pieter van beroep tabaksplanter en ongehuwd, hoofd is van het gezin (kostwinner) en zijn zus Catharina-Maria, die ook ongehuwd is, samen wonen in het ouderlijk huis Overstraat 119. Te Amerongen.
Tussen 1869 en 1882 vind er weer een aanpassing plaats. Pieter van Burgsteden Gijsbert Zn. en zijn zus Catharina-Maria van Burgsteden wonen dan nog steeds op dezelfde plek maar nu heet het wijk 3 huisnummer 162.
Tussen 1880 en 1900 wordt er weer een wijziging doorgevoerd. De wijk wordt veranderd in B en het huisnummer in 138 Kom.
Pieter van Burgsteden Gijsbert Zn. * 24-04 1805/ 21-11-1889 te Amerongen is 84 jaar geworden.

Cornelis van Burgsteden *13-09-1807 / 19-03-1890.
Cornelis van Burgsteden Gijsbert Zn. De stamhouder!

Klaas van Burgsteden Gijsbert Zn. * 09-02-1810 / 02-02-1848
Ongehuwd en zonder beroep.

In zijn overlijdensakte staat het volgende: 'In het jaar 1848 den tweede van de maand februari verschenen voor mij Jan van den Berg dienstknecht en Gerrit Drost tabaksplanter. Dat heden nacht ten drie uren is overleden in deze gemeente Klaas Burgstede oud zeven en dertig jaren (bijna 38 jaar) zonder beroep geboren alhier zoon van Gijsbert van Burgsteden tabaksplanter en zijne vrouw (overleden) Hendrijntje Schouten.'

Hier is vader Gijsbert tabaksplanter.

In deze akte wordt de van en ook de n aan het eind van de achternaam van de overledene weggelaten. Is dit een slordigheidje of is het er door de jaren al ingeslopen?

Catharina-Maria van Burgsteden Gijsbert Dr. *26-08-1812  / 10-04-1883
Catharina-Maria geboren te Amerongen is 70 jaar geworden.

Cornelis Burgstede * 02-09-1807 te Amerongen huisschilder

trouwt 15-07-1833 te Amerongen

Elisabeth van Barneveld * 19-05-1811 te Amerongen

Cornelis en Elisabeth wonen aan de Overstraat B 159 Kom. Dat is vlakbij zijn broer en zus Pieter en Catharina-Maria, want die wonen op B 138 Kom. Het Amerongens bevolkingsregister van 1830-1850 geeft aan dat Cornelis Burgstede woont aan de Overstraat nummer 84 b en ook de eigenaar van de woning is. Tussen 1861 en 1869 is dat Overstraat K 118. Is dat hetzelfde adres. Bij zijn overlijdensbericht staat weer Overstraat B159 Kom.

Cornelis verliest bij zijn huwelijk met Elisabeth een deel van zijn familienaam. De 'van' en de 'n' zijn ook hier weggelaten. Die komen ook niet meer terug in deze familiestam. Vaak komt dat doordat er in het trouwboekje en de Huwelijks akten door de ambtenaar fouten worden gemaakt die door de bruid en bruidegom niet tijdig worden waargenomen. Daarna is er geen weg meer terug.

Cornelis Burgstede en Elisabeth van Barneveld krijgen 10 kinderen een groot gezin en mogelijk ook een vruchtbare voortzetting van de familiestam.

Cornelis is op 19-03-1890 overleden 82 jaren oud. Hij is lang weduwnaar want zijn vrouw Elisabeth is 11-11-1865 op 54 jarige leeftijd overleden. Dat is bijna 35 jaar eerder dan Cornelis.

Cornelis Burgstede en Elisabeth van Barneveld krijgen 10 kinderen.

11.

Hendrina-Catharina Burgstede * 03-06-1844 / 20-06-1925 Amerongen trouwt Gijsbert Bos sigaren fabrikant. Ze krijgen 7 kinderen en wonen in Amerongen aan de Overstraat nummer B 200 Kom. Hendrina is 81 jaar oud geworden.

Elisabeth Burgstede * 25-09-1846 te Amerongen trouwt 06-03-1874 Amerongen Willem Martens kleermaker te Langbroek. Bij het huwelijk zijn 3 broers van Elisabeth getuigen. Hendrik huisschilder, Gijsbert tabaksplanter en Cornelis schilder. Elisabeth en Willem krijgen 4 kinderen waarvan de oudste in Rhenen is geboren en de andere 3 in Amerongen. Pieter Martens is jong overleden en de andere 3 kinderen, 2 zonen en 1 dochter, vertrekken naar Amsterdam.

Roelofje Burgstede * 18-05-1852 te Amerongen is op 18-06-1852 overleden. 1 maand oud.

Pieter Burgstede * 15-05-1853 te Amerongen is op 20-02-1869 overleden 15 jaar oud.

Gijsbert Burgstede * 13-04-1834 te Amerongen is op 10-06-1839 overleden. 5 jaar oud.

Hendrik Burgstede *16-10-1835 te Amerongen huisschilder trouwt 20-11-1874 Aartje van Kesteren   * 17-10-1835 te Veenendaal. Hendrik vertrekt voor zijn huwelijk nog even naar Harmelen maar komt terug en gaat bij zijn vader als huisschilder werken. Hendrik en Aartje krijgen geen kinderen. Er zijn dus nog geen stamhouders geboren. Uit de overlijdensakte van Hendrik: 'In het jaar Achttien honderd zeven en negentig den veertienden dag van de maand mei verschenen voor ons ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Amerongen Christoffel van Boort oud vijf en vijftig jaren van beroep timmerman wonende te Amerongen en Jan van Ingen gemeente bode wonende te Amerongen. Dewelke ons verklaarden dat op den veertienden dag der maand mei dezes jaars (1897) des morgens ten half vijf ure in deze gemeente is overleden. Hendrik Burgstede oud eenenzestig jaren zes maanden en zevenentwintig dagen. Van beroep schilder.'

Dirk Burgstede * 11-06-1837 te Amerongen trouwt 1e 16-05-1868 Belia van Garderen Driebergen en de 2e * 19-08-1880 Aartje Visee Dodewaard. Dirk is de eerste in het gezin die zijn vleugels wil spreiden. Tussen de jaren 1862 en 1867 verblijft hij het meest van de tijd in Amsterdam. Af en toe komt hij een maandje thuis en dan gaat hij weer. Wat hij voor beroep heeft staat jammer genoeg niet vermeld. Dirk is in het jaar 1837 geboren. In het jaar 1862, om precies te zijn 25 februari, gaat hij voor de eerste keer naar Amsterdam hij is dan 25 jaar wel een leeftijd dat je een beroep kunt uitoefenen. Hij zal voor zijn eigen levensonderhoud moeten zorgen. 5 jaar later, 11 februari 1867 vertrekt hij naar Dodewaard. Op 5 februari was hij net terug gekomen uit Amsterdam. Dirk Burgstede geboren in Amerongen en Belia van Garderen uit Driebergen gaan na hun Huwelijk terug naar Dodewaard. De kinderen worden in Hien geboren dat ligt tegen Dodewaard aan. Dirk heeft daar dan zijn bestaan. Uit hun huwelijk worden 6 kinderen geboren waarvan er 5 op zeer jonge leeftijd komen te overlijden. Het eerste kindje Elisabeth * 31-03-1869 geboren te Hien, Neder Betuwe is ook niet terug te vinden in de bevolkingsregisters. Dat kan betekenen dat ook zij heel jong is overleden.
Uit het 2e huwelijk van Dirk Burgstede x 19-08-1880 met Aartje Visee uit Dodewaard worden 2 kinderen geboren ook in Hien. Dirk en Hermanus-Pieter.
Dirk * 16-02-1881 te Hien trouwt x 04-04-1935 in Wildervank Maria-Jantine Sprenger * 10-01-1899 in Veendam.
Hermanus-Pieter *17-09-1882 te Hien trouwt in Eerbeek.

Ik hoop van beide nog eens meer informatie te vinden.

Van het gezin Cornelis van Burgsteden en Elisabeth van Barneveld
hebben we nu 7 kinderen beschreven en er is nog steeds geen stamhouder.
Hoe vergaat het Gijsbert, Cornelis en Willem-Klaas?

Gijsbert Burgstede * 28-09-1839 te Amerongen arbeider trouwt 31-08-1868 te Langbroek Elisabeth Mandersloot * 08-04-1845 te Langbroek. Ze wonen eerst aan De Dreef C 15 in Amerongen daar is hun zoon Cornelis * 20-07-1869 geboren. De eerste stamhouder.
Gijsbert en Elisabeth krijgen 5 kinderen, 3 jongens en 2 meisjes. Na de geboorte van hun zoon Cornelis verhuizen ze naar Molensteeg 99 en daarna wordt het B 150 K.
Gijsbert heeft wisselende beroepen, bij zijn huwelijk is hij tabaksplanter, later koopman en weer later arbeider. Nu is arbeider een verzamelnaam dat kan dus ook tabaksplanter zijn. Gijsbert is 77 jaar geworden en Elisabeth 73 jaar.

Cornelis Burgstede * 18-09-1841 te Amerongen schilder oud 36 jaren trouwt Amerongen x 29-06-1878 Elisabeth Mulder 40 jaren oud, geboren te Terneuzen winkelierster te Amerongen.
Voor zover ik heb kunnen nagaan hebben zij geen kinderen maar dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Hier moet ik nog een keertje wat tijd in steken.


Foto: Willem-Klaas Burgstede

Willem-Klaas Burgstede * 25-01-1849 te Amerongen huisschilder trouwt x 23-03-1877 Amerongen Sara-Hermijntje Martens * 18-09-1852 te Amerongen. Tussen 1880 en 1900 woont het gezin op B 49 Kom. Het Amerongens bevolkingsregister tussen 1869 en 1882 geeft aan dat Willem-Klaas tabaksplanter is. Hij is dan rond de 20 jaar. Later is hij huisschilder.

Willem-Klaas en Sara krijgen 8 kinderen. 6 jongens en 2 meisjes. Zoon Evert-Hendrikus * 06-07-1885 is op 16-03-1899 overleden slechts 13 jaar oud. Willem-Klaas is op 18 mei 1907 overleden hij was pas 58 jaar. Na het overlijden van Willem-Klaas wordt het schildersbedrijf door de zonen voorgezet zo staat te lezen in een advertentie van de Amerongsche courant van 6 juni 1907. Dat is kort na het overlijden van Willem-Klaas. Hoeveel zonen er in het schildersbedrijf werkzaam zijn staat niet vermeld. Wel heb ik ergens gelezen dat er een schilders knecht trouwt met een dochter van de baas.

In het Amerongens bevolkingsregister van de jaren 1914-1926 staat dat Sara-Hermijntje Burgstede weduwe is en pensionhoudster. Mogelijk heeft zij na het overlijden van haar man in haar eigen levensonderhoud voorzien. Zij woont dan aan BW 61 Kom. Sara-Hermijntje verhuist op 27-09-1926 naar Bussum en twee jaar later 02-11-1928 van Bussum naar Wageningen. In Bussum woont haar zoon Sopheus en in Wageningen haar schoondochter Gerritje-Anthonia de Bruin. De vrouw van haar zoon Willem-Klaas. Sara Hermijntje is op 19-11-1930 overleden, 78 jaren oud.

Cornelis Burgstede gaat Het Klooster in. Hoe zit dat?

Lees verder...